ผลตอบแทนที่ต้องการหรือคาดหวังจากการลงทุนในตราสารหนี้

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน หลายๆคนอาจจะเคยลงทุนในตราสารหนี้ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือแม้กระทั่งพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ภาคเอกชน ก็ตาม ก็ย่อมจะต้องคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้เหล่านั้น  ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนเห็นและรู้แน่ชัดจากการลงทุนนั้นคือ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ปรากฎแน่ชัดในหน้าตั๋ว หรือ Coupon Rate) แต่สิ่งที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) ที่ได้รับนั้นมีอะไรบ้าง?  ซึ่งผมขอแนะนำสิ่งที่นักลงทุนต้องคำนึง และคิดเป็นผลตอบแทนที่ต้องการหรือคาดหวังเพิ่มเติมจากอัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) ดังนี้

องค์ประกอบของอัตราผลตอบแทนในการลงทุนตราสารหนี้

Nominal or Quoted rate =  r =  r* + IP + DRP + LP + MRP

–         r*

real risk free rate of interest อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่ไม่มีความเสี่ยงโดยไม่รวมอัตราเงินเฟ้อ

–         rRF

risk free rate of interest อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง  rRF = r* + IP

–         IP

Inflation premium อัตราการชดเชยความเสี่ยงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ = ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์ตลอดอายุของหลักทรัพย์

–         DRP              

Default risk premium อัตราผลตอบแทนที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นคืน

–         LP

Liquidity premium อัตราผลตอบแทนที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องในการขาย (ยาก ง่าย) หลักทรัพย์

–         MRP

Maturity risk premium อัตราผลตอบแทนที่ต้องได้รับเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต่างของอายุหลักทรัพย์

  • อายุยาว มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) ถ้าดอกเบี้ยขึ้นราคาลด
  • อายุสั้น มีความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทนเมื่อนำเงินไปลงทุนต่อ (reinvestment rate risk) ถ้าอัตราดอกเบี้ยลด ลงทุนใหม่ได้ผลตอบแทนลดลง

จะเห็นว่า  ถึงแม้ว่าการลงทุนในตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในตราสารทุน แต่หลักการลงทุนในตราสารหนี้ก็ย่อมต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตราสารหนี้  ดังนั้นการลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้ก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงนั้นจะมากหรือน้อยกว่ากัน ถ้ามีความเสี่ยงมาก ก็ต้องการผลตอบแทนมาก และถ้ามีความเสี่ยงน้อย ก็ต้องการผลตอบแทนน้อย (High Risk High Return)

Challenge Me Tutor

About: arjanfield_adm