About Arjanfield

ประวัติของอาจารย์ฟิวส์

ชื่อ          นายธนิตศักดิ์  บุศราไชยพัฒน์

คณะ          MBA Financial

สถาบัน    NIDA

วุฒิบัตร

– นักวางแผนการเงิน CFP®

– Certified Investment and Securities Analyst Program 1 : (CISA Level 1 )

–  IP (Investment Planer)

– ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

– ตัวแทนประกันชีวิต

 

ติดต่อสอบถาม อาจารย์ฟิวส์ 084-6996961 , 096-6526616
ID LINE : khofield11  , khofield

คอร์สของเรา

เราคือทีมที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาการด้านทางการเงิน มีประสบการณ์สอน สอบผ่าน CISA Level1 ,Single License,Derivative License และมีประสบการณ์ทำงานในวงการหลักทรัพย์ จึงมั่นใจได้ว่าทีมงานผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดี และสามารถแนะนำให้ความรู้แก่ท่านได้