ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆในอนาคต บนพื้นฐานความน่าจะเป็นใดๆ ที่มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นทั้งหมด

ความเสี่ยงในที่นี้มีมากมายหลายลักษณะที่จะนำไปใช้ แต่คนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยเรื่องความเสี่ยง เคียงข้างการลงทุน ดังคำว่า “High Risk High Return” นั้นเอง และคนจำนวนไม่น้อยครับที่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงแบบผิดๆ และมีมุมมองความเสี่ยงในเชิงลบ อย่างตัวอย่างข้อสอบที่ถามว่า “ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร”  นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปหลายๆท่านตอบผิดว่า ผลขาดทุนจากการลงทุนในหุ้น ซึ่งที่จริงแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือ “ความไม่แน่นอนที่ของผลการลงทุน ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านผลกำไร หรือขาดทุน” ครับ

ความเสี่ยง หรือ ความไม่แน่นอนนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการลงทุน  ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ  ดังนั้นคำว่ามีความเสี่ยงสูง ย่อมหมายถึงโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูง  ขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะประสบผลขาดทุนสูงเช่นกัน   ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำ กับหุ้นสามัญที่มีความเสี่ยงสูง (ตามลักษณะคุณสมบัติของตราสารเหล่านั้น)  โดยพันธบัตรมีผลตอบแทนจาการลงทุนประมาณ 3 -5% ต่อปี  โอกาสที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่ำ และฐานะของผู้ซื้อเป็นเจ้าหนี้  จึงมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นสามัญที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวและเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งผลตอบแทนที่ได้มีตั้งแต่ 10 – 60% หรือสูงกว่านั้น  ขณะเดียวกันก็มีโอกาสขาดทุนในจำนวนเท่าๆกันได้เช่นกัน และผู้ถือหุ้นสามัญมีฐานะเป็นเจ้าของ เมื่อกิจการประสบปัญหาต้องเลิกกิจการสิทธิในการเรียกร้องทรัพย์สินก็อยู่ในลำดับสุดท้าย หลังจากเจ้าหนี้ และหุ้นบุริมสิทธิ์อีกด้วย

ดังนั้น ความเสี่ยง ไม่ได้หมายถึงการขาดทุนหรือกำไรเสมอไป  แต่ความเสี่ยงคือความผันผวน ความไม่แน่นอน ในความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเท่าไหร่  แต่ที่แน่นอน “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาปัจจัยและพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน” ครับ

About: arjanfield_adm