“กองทุนรวม” อีกทางเลือกของการลงทุน

ปัจจุบัน การลงทุนของนักลงทุนหรือนักอดออมเงิน มีหลายทางเลือก เช่นการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในตราสารหนี้ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน และการลงทุนผ่านกองทุนรวม เป็นต้น ซึ่งในบทความนี้ ผมขอพูดถึงการลงทุนใน “กองทุนรวม” เป็นหลัก เนื่องจากว่า ปกติแล้วนักลงทุนที่มีความรู้จะเลือกลงทุนในหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET นั้นเอง แต่หากบุคคลเหน่านั้นอยากลงทุน แต่ไม่มีความรู้…

การวิเคาระห์ราคาหลักทรัพย์ด้วยการใช้ P/E Ratio

ปัจจุบันการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์ราคาหลักทรัพย์ที่ควรจะเป็นหรือมูลค่าที่แท้จริง(Intrinsic Value) สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้วิธีอัตราคิดลดของเงินปันผล (Dividend Discount Model)  การใช้วิธีอัตราคิดลดของกระแสเงินสด (Discount  Cash Flow Model)  และการใช้อัตราส่วนทางราคา (Price Multiple Ratio) ต่างๆ อย่างเช่น…

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ผมจะขอพูดถึงในที่นี้ หมายถึงการวิเคราะห์หุ้นหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทุกวันนี้การลงทุนในหลักทรัพย์โดยเฉพาะหุ้นสามัญ ซึ่งได้รับความนิยม ตลอดจนเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่สำคัญของนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อย และขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งที่ทำให้เสียทรัพย์ได้เช่นกัน  อาทิ ในกรณีการขาดทุนของนักลงทุนเก็งกำไร(Speculator)  หรือแม้แต่การประเมินมูลค่าผิดพลาดของนักลงทุนเน้นคุณค่า(Value Investment)  เป็นต้น เนื่องจากมูลค่าของราคาหลักทรัพย์หรือราคาหุ้นในปัจจุบัน จะวิ่งเข้าหาสู่ราคามูลค่าที่แท้จริง(Intrinsic value)เสมอ  ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “Analyst”  โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เหล่านั้นจะความรู้ความสามารถในวิชาทางการเงิน ตลอดจนการตั้งสมมติฐานต่างๆ รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง…

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆในอนาคต บนพื้นฐานความน่าจะเป็นใดๆ ที่มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นทั้งหมด ความเสี่ยงในที่นี้มีมากมายหลายลักษณะที่จะนำไปใช้ แต่คนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยเรื่องความเสี่ยง เคียงข้างการลงทุน ดังคำว่า “High Risk High Return” นั้นเอง และคนจำนวนไม่น้อยครับที่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงแบบผิดๆ และมีมุมมองความเสี่ยงในเชิงลบ อย่างตัวอย่างข้อสอบที่ถามว่า “ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร” …