เนื้อหา และ ข้อสอบ Single License ปี 2561

ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เนื้อหาและแนวข้อสอบ IC Plain หรือ Single License  ที่เราเรียกกันว่าหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบใหม่ เหลือแค่ 3 Paper ดังนี้

• IC Plain Products: Full Paper ผู้แนะนำตราสารทั่วไป (P1)
จำนวน 100 ข้อ     เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 30 ข้อ
หมวดที่ 2 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม 20 ข้อ
หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน: ตราสารทั่วไป 50 ข้อ

IC Complex Products : Bond and Mutual Fund  ความรู้เกี่ยวกับตราสารซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน) (P2)
จำนวน 25 ข้อ    เวลา 40 นาที
1.ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 10 ข้อ
2.กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน 10 ข้อ
3.การให้คำแนะนำการลงทุน 5 ข้อ

• IC Complex Products : Derivatives ความรู้เกี่ยวกับตราสารซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) (P3)
จำนวน 50 ข้อ   เวลา 80 นาที
1) ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 12 ข้อ
2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ 20 ข้อ
3) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน 8 ข้อ
4) กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 ข้อ
5) ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 ข้อ

สรุปสั้นๆ คือ
เริ่มต้นตัวแรก สอบ P1             >>>   เป็น IC Plain (ตราสารทั่วไป)
สอบ P1 + P2 + P3                >>>   เป็น IC Complex 1 (ตราสารทั่วไป  +  ตราสารหนี้,กองทุน ซับซ้อน  +  ตราสารอนุพันธ์)
สอบ P1 + P2                         >>>   เป็น IC Complex 2 (ตราสารทั่วไป  +  ตราสารหนี,กองทุน ซับซ้อน)
สอบ P1 + P3                         >>>   เป็น IC Complex 3 (ตราสารทั่วไป  +  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

ข่าวดี! เราเปิดติวสอบ IC plain(P1) , IC complex(P3) , CFP module 1, CFP module 2

เพื่อให้ผู้ที่สนใจและต้องการทำงานสายวิชาการเงินอย่างมีคุณภาพ 

About: arjanfield_adm