วิธีการขอรับความเห็นชอบ หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (IC Plain หรือ Single License) สำหรับผู้สอบผ่าน Paper1

สวัสดีครับ หลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ หรือที่เรียกว่า IC Plain หรือ Single License หรือหลักสูตรสอบ Paper1 นี้ได้ เพราะไม่แน่ใจว่า หากหลังจากเรียน ติว หรืออบรม จนกระทั่งสอบผ่านวิชาหลักสูตร IC Plain หรือ Single License หรือหลักสูตรสอบ Paper1สำเร็จแล้ว เราจะขึ้นทะเบียนได้อย่างไร

วันนี้เราจะแนะนำวิธีการขึ้นทะเบียนให้แก่ทุกๆคนทราบ รวมไปถึงขั้นตอนในการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สอบผ่าน IC Plain หรือ Single License หรือหลักสูตรสอบ Paper1 ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.  ไปที่เวบไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่www.sec.or.th

และคลิกไปที่ “ขอความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน”

2.  จากนั้นให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่า มีคุณสมบัติพร้อมในการขอรับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (คุณสมบัติพื้นฐานต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และทดสอบผ่านหลักสูตรที่กำหนด) คือ (IC Plain หรือSingle License หรือ Paper1 หรือเทียบเท่า  (*หากการศึกษาของท่านต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  ท่านจะต้องมีอายุงานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตรวมสะสมไม่ต่ำกว่า 4 ปี นับจาก 7 ปีที่ผ่านมา)

—  หลังจากนั้นจึงคลิกไปที่ “ขอความเห็นชอบ และต่ออายุ”


คุณสมบัติ (บางส่วน)

3.  ให้คลิกไปที่ “กรณีบุคคลทั่วไป”

4.  หากท่านยังไม่ได้สมัครระบบ ORAP (ระบบสมาชิกกับ ก.ล.ต.)  ให้คลิกไปที่ “สมัครใช้งานระบบ” และกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย

5.  หลังจากสมัครสมาชิก ORAP เรียบร้อยแล้ว  ให้กรอก เลขบัตรประชาชน พร้อมรหัสผ่าน แล้วกด “เข้าสู่ระบบ”

6.  ให้เลือก Menu P1 “สร้างแบบคำขอความเห็นชอบ (ผู้แนะนำการลงทุน, นักวิเคราะห์, ผู้จัดการกองทุน /แบบรับรองประวัติบุคคล(ผู้บริหาร)”

7.  ให้คลิกเลือกหัวข้อ “ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์” และกดไปที่ “หน้าถัดไป”

8.  ให้เลือกคุณสมบัติ “มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง”  (กรณีสอบผ่าน (IC Plain หรือ Single License หรือ Paper1 หรือเทียบเท่า )  และคลิกถัดไป

*สำหรับผู้ที่ทดสอบผ่านหลักสูตรอื่นๆ หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ เช่นการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ให้คลิกหัวข้อตามคุณสมบัติของท่าน

9.  กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

10.  หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการศึกษาครบถ้วนแล้ว และ กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทดสอบผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง “ในกรณีนี้หมายถึง คุณทดสอบผ่าน (IC Plain หรือ Single License หรือ Paper1 หรือเทียบเท่า )

*รายละเอียดการสอบผ่าน จะขึ้นมาในระบบนี้เอง (ไม่ว่าจะสอบผ่านจากสถาบัน ATI หรือ AIMC ก็จะปรากฏวันและเวลาที่สอบผ่านดังกล่าว”)

**ในกรณีที่เพิ่งทดสอบผ่าน (IC Plain หรือ Single License หรือ Paper1 หรือเทียบเท่า ) ไม่กี่วัน

ระบบอาจจะยังไม่อัพเดตข้อมูลจากศูนย์สอบมายัง ก.ล.ต.  (จึงแนะนำให้ทำหลังจากสอบผ่านไปแล้วสัก 1 สัปดาห์)

11.  จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนจนจบ  ทางระบบ ORAP จะให้ท่านปริ้น “แบบคำขอ”

และท่านต้องแปะรูปถ่าย และเซ็นชื่อลงนามให้ครบถ้วน

12.  จากนั้นท่านต้อง Scan แบบคำขอที่ท่านแปะรูปถ่ายและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว  และนำมา Upload ที่ระบบ ORAP อีกครั้ง

*ไฟต์เอกสารต้องเป็น นามสกุล pdf หรือ jpg เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB ต่อไฟล์

>> เทคนิค   หากท่านไม่สะดวกในการ Scan ไฟล์ดังกล่าว  หรือไม่สามารถ Scan เอกสารทั้ง 2 หน้าในไฟล์เดียวกันได้

<<<   แนะนำให้ท่านถ่ายรูปเอกสาร และแปะรูปภาพไปที่ไฟล์ Word  หน้าละ 1 รูป …. จากนั้นให้แปลงไฟล์เป็น pdf จะสะดวกกว่ามากๆครับ

—  ทั้งนี้ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมายังสำนักงาน ก.ล.ต. —

13.  จากนั้นให้พิมพ์ใบแจ้งเรียกเก็บเงินจากระบบ ORAP และให้ไปชำระผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารตามที่กำหนด

*บางกรณี หากเป็นการอัพเดตจากใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ไปเป็น ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (จะต้องสอบผ่าน IC Complex (Derivative License) หรือ ใบอนุญาตสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ Paper14 เพิ่มเติม)  ทางสำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบคำขอครับ

14.  เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการยื่นคำขออนุญาตแล้วครับ

หลังจากนั้นให้เช็ดผลการพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านทางเวบไซต์http://market.sec.or.th/public/orap/IC01.aspx?lang=th

ซึ่งเมื่อผลการพิจารณาผ่าน  ท่านจะมีรายชื่อ พร้อมเลขที่ทะเบียน ปรากฏในเวบไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. และสามารถใช้เลขที่ทะเบียนดังกล่าว ในการทำหน้าที่เป้นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ต่อไปครับ

 

อ้างอิง :

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

www.sec.or.th

About: arjanfield_adm