(หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน) ระดับ Premium)

ที่เข้มข้น ปรับปรุงเนื้อหา และ แนวข้อสอบล่าสุด !!!!

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ คนที่อบรมหรือสอบผ่านหลักสูตรผู้แนะนำตราสารทั่วไป IC Plain (P1) และ ต้องการสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ IC Complex (P2) (ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน) โดยจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงฝึกทำโจทย์ และทำเทสแนวข้อสอบเท่าของจริง

เน้น! ปูพื้นฐาน เทคนิค วิเคราะห์พลิกแพลงข้อสอบเป็น และใช้ทำงานจริงได้

เรียนแบบสบายๆบรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียด เนื้อหาอัดแน่นเกินราคา

หากผู้เรียนสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาเรียนและการทำงาน สามารถซักถามได้ตลอดเวลา

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน IC Complex (P2) (ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานวงการธนาคาร, โบรกเกอร์หุ้น, โบรกเกอร์อนุพันธ์, แนะนำกองทุน รวมไปถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุน(Unit link) สำหรับวงการประกันชีวิต  และนักวางแผนการเงิน

โดยปัจจุบันมีตราสารประเภทที่มีความซับซ้อนสูงเกิดขึ้นมามากมาย อาทิ เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์, ตราสารหนี้ Basel III , ตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีความด้อยสิทธิ, ตราสารหนี้ที่ครบไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ(perpetual bond), ตราสารหนี้ที่เลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย, กองทุนรวมที่มีความซับซ้อนสูง, กองทุน Hedge fund, กองทุน Complex return, กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

                ซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าต้องสอบผ่านวิชา หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารซับซ้อน IC Complex (P2) (ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน) อย่างชัดเจน  จึงทำให้ผู้ที่ยังไม่ได้สอบวิชานี้ ไม่สามารถทำงานได้

ทีมอาจารย์ฟิวส์ (ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์)  เป็นอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ ผู้ซึ่งทำงานและมีประสบการณ์ในสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์(Analyst), วาณิชธนกิจ(Investment Banking), หัวหน้าทีมแนะนำการซื้อขายหุ้นสามัญ, ประกันชีวิต รวมไปถึงงานสถาบันการเงินต่างๆ  และมีประสบการณ์ในการติวสอบวิชา หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป IC Plain (P1) (Single license) โดยตรง รวมไปถึง IC  Complex (P2) ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน และ IC Complex (P3) ตราสารอนุพันธ์ซับซ้อน  ,วิชานักวางแผนการเงิน CFP module 1 และ CFP module 2 เป็นต้น

ซึ่งตลอดมาทางทีมงานอาจารย์ฟิวส์ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้ทำการอบรมและติวสอบวิชาใบอนุญาตทางการเงิน อาทิ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป IC Plain (P1) (Single license) , IC  Complex (P2) ตราสารหนี้และกองทุนซับซ้อน และ IC Complex (P3) ตราสารอนุพันธ์ซับซ้อน ,วิชานักวางแผนการเงิน CFP module 1 และ CFP module 2 ให้แก่บุคลากรของตน   ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าทีมงานอาจารย์ฟิวส์ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคนิค เคล็ดลับและวิธีทำโจทย์ข้อสอบต่างๆ ให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น  ไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือตามลำพังอีกต่อไปอย่างแน่นอน

พิเศษราคานี้รวม

 • เอกสารสรุปการสอนบทเรียน
 • เอกสารเนื้อหาแนวข้อสอบตะลุยโจทย์
 • แบบทดสอบความรู้เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าทดสอบสนามจริง(Post Test)
 • การอัพเดตแนวข้อสอบตลอดเวลา
 • สรุปสูตรที่สำคัญต่างๆ
 • บริการติวแบบจัดเต็มเกิน 1000% พร้อมด้วยเทคนิค และชี้แนะข้อควรระวังในการทำข้อสอบ
 • นักเรียนสามารถสอบถามในประเด็นที่เรียนไม่เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาเรียนได้ โดยตรง ทั้งเนื้อหาที่เรียนและวิธีในการทำข้อสอบ  โดยอาจารย์จะทำการตอบคำถามแก่นักเรียนทุกคน รวมถึงคำแนะนำและวิธีทำโจทย์เพิ่มเติม (ฟรี)
 • นักเรียนสามารถปรึกษาเส้นทางอาชีพในสายการเงิน เช่นผู้แนะนำการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  วาณิชธนกิจ รวมไปถึงงานด้านธนาคาร และงานด้านประกันชีวิต เป็นต้น(ฟรี)
 • อาหารว่างทุกมื้อ(ฟรี)

หมายเหตุ

**เงื่อนไขในการใช้สิทธิลงทะเบียนเรียนซ้ำฟรี

 1. ต้องเข้าเรียนครบตามเวลากำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด
 2. ต้องส่งใบผลการสอบที่ไม่ผ่าน ซึ่งระบุวันเวลาเข้าสอบชัดเจน และต้องใช้สิทธิเข้าเข้าซ้ำภายใน 6 เดือน นับจากเดือนที่เรียน
 3. ต้องแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิ ก่อนวันแรกของวันเปิดเรียนของคอร์สเรียนที่ต้องการใช้สิทธิ ล่วงหน้า 15 วัน (สงวนสิทธิหากที่นั่งเรียนเต็ม และต้องนำเอกสารที่ใช้เรียนเดิมมาด้วย หากต้องการเอกสารใหม่จะมีค่าธรรมเนียม)

เนื้อหาที่เรียน

 • ภาพรวมของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือ มีความซับซ้อน
 • ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนเกิดจากการมีลักษณะคล้ายตราสารทุน (Hybrid Securities)
 • ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
 • ตราสาร Basel III
 • ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
 • ตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย
 • ตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ์แฝง (หุ้นกู้อนุพันธ์)
 • Equity-linked note
 • Interest rate-linked note
 • Foreign exchange-linked note
 • Commodity-linked note
 • ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง
 • ภาพรวมกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือ มีความซับซ้อน
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายในการลงทุนตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำหรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • กองทุนรวม Complex return
 • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • กองทุนรวม Hedge fund
 • กองทุนรวมที่มีอนุพันธ์แฝง
 • การให้คำแนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือ มีความซับซ้อน
 • แนวข้อสอบตะลุยโจทย์ครบทุกสาระสำคัญ
 • Post Test เท่าจำนวนข้อสอบจริง

ช่องทางติดต่อ

 

ช่องทางการชำระเงิน


สถานที่เรียน

มานะ มานี Co working space

ใกล้ ม.มหิดล ศาลายา

เดินทางด้วยรถส่วนตัว

มาทางลอยฟ้าบรมราชชนนี  หรือทางด่วนลงที่บางใหญ่(ถนนกาญจนาฯ) ได้สะดวกรวดเร็ว

เดินทางง่ายสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เดินทางด้วยรถโดยสารลง ม.มหิดล (ลงฝั่งตลาด มหิดล)

รถเมล์สาย ปอ.515, ปอ.547, 124, 124, 164, 338, ปอ.556 , 84ก  หรือ รถตู้ที่ผ่าน ม.มหิดล

และมีรถโดยสารนั่งต่อไปถึงที่

ทั้งนี้ สถานที่เรียน มีที่พักให้บริการ สำหรับผู้เรียนในราคาพิเศษ

รูปบรรยากาศในการเรียน

รูปตัวอย่างคนสอบผ่าน