ผลตอบแทนที่ต้องการหรือคาดหวังจากการลงทุนในตราสารหนี้

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน หลายๆคนอาจจะเคยลงทุนในตราสารหนี้ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ หรือแม้กระทั่งพันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ภาคเอกชน ก็ตาม ก็ย่อมจะต้องคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้เหล่านั้น  ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนเห็นและรู้แน่ชัดจากการลงทุนนั้นคือ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ปรากฎแน่ชัดในหน้าตั๋ว หรือ Coupon Rate) แต่สิ่งที่นักลงทุนจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) ที่ได้รับนั้นมีอะไรบ้าง?…

The efficient markets hypothesis EMH

หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพในอุดมคติ ซึ่งมีนิยามของตลาดที่มีประสิทธิภาพนี้ว่า “หากตลาดมีประสิทธิภาพแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีนักลงทุนทำกำไรได้เหนือตลาดอยู่ตลอดเวลา” ซึ่งระดับของตลาดที่มีประสิทธิภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับของตลาดที่มีประสิทธิภาพ Weak-Form Efficiency (ระดับอ่อน): ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอดีตได้ถูกสะท้อนอยู่ในราคาตลาดปัจจุบันแล้ว ถ้าคำกล่าวนี้เป็นจริงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในปัจจุบันของราคาหุ้นสามัญจะไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะเลือกลงทุน –           ทั้งนี้หากเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับอ่อน นักลงทุนจะใช้ Technical (การวิเคราะห์เชิงเทคนิดหรือกราฟ) ในการทำกำไรเหนือตลาดตลอดเวลาไม่ได้ Semistrong-Form…

Credit Default Swap

Credit Default Swap (CDS) เครื่องมือทางการเงินสำหรับผู้ซื้อตราสารหนี้ Credit Default Swap (CDS) เป็นตราสารอนุพันธ์(Derivatives)  ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญารับประกันความเสี่ยงจากผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้(Debt Issuer) ในกรณีที่ตราสารหนี้นั้นๆเป็นหนี้เสียและผู้ออกตราสารหนี้เบี้ยวไม่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ซื้อตราสารหนี้  ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในระบบตลาดตราสารหนี้ทั้งในช่วงเศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจไม่ดี  ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการซื้อขาย Credit Default Swap…

การวิเคาระห์ราคาหลักทรัพย์ด้วยการใช้ P/E Ratio

ปัจจุบันการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์ราคาหลักทรัพย์ที่ควรจะเป็นหรือมูลค่าที่แท้จริง(Intrinsic Value) สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้วิธีอัตราคิดลดของเงินปันผล (Dividend Discount Model)  การใช้วิธีอัตราคิดลดของกระแสเงินสด (Discount  Cash Flow Model)  และการใช้อัตราส่วนทางราคา (Price Multiple Ratio) ต่างๆ อย่างเช่น…

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ผมจะขอพูดถึงในที่นี้ หมายถึงการวิเคราะห์หุ้นหรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยทุกวันนี้การลงทุนในหลักทรัพย์โดยเฉพาะหุ้นสามัญ ซึ่งได้รับความนิยม ตลอดจนเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่สำคัญของนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อย และขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งที่ทำให้เสียทรัพย์ได้เช่นกัน  อาทิ ในกรณีการขาดทุนของนักลงทุนเก็งกำไร(Speculator)  หรือแม้แต่การประเมินมูลค่าผิดพลาดของนักลงทุนเน้นคุณค่า(Value Investment)  เป็นต้น เนื่องจากมูลค่าของราคาหลักทรัพย์หรือราคาหุ้นในปัจจุบัน จะวิ่งเข้าหาสู่ราคามูลค่าที่แท้จริง(Intrinsic value)เสมอ  ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “Analyst”  โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เหล่านั้นจะความรู้ความสามารถในวิชาทางการเงิน ตลอดจนการตั้งสมมติฐานต่างๆ รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง…

จากละครเรื่อง “ขุนศึก” กับ “ความเสี่ยง” และการ “ลงทุน”

จากละครเรื่อง “ขุนศึก” กับ “ความเสี่ยง” และการ “ลงทุน” ไม่ว่าจะยุดสมัยใดก็ตาม คำว่า “High Risk High Return” ยังเป็นคำที่จริงแท้และแน่นอน สมัยก่อนนักรบจะต้องอาศัยความกล้าหาญ กล้าเสี่ยงที่จะทำงานหรือศึกอันตรายต่างๆ เพื่อที่จะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งหากเป็นผลขาดทุนในที่นี้อาจหมายถึงชีวิตตนเองและครอบครัว หรือหากพ่ายศึกโดยความประมาทก็ต้องโทษอาญาทัพต่างๆ แต่หากทำหน้าที่ประสบผลสำเร็จก็จะได้เลื่อนขั้นและตำแหน่งอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผู้ที่แสดงฝีมือเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาและเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างสูง ปัจจุบันความเสี่ยงในที่นี้เป็นที่รู้จักกันภายใต้ “ความเสี่ยงจากการลงทุน” โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้น…

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่จะเกิดเหตุการณ์ใดๆในอนาคต บนพื้นฐานความน่าจะเป็นใดๆ ที่มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นทั้งหมด ความเสี่ยงในที่นี้มีมากมายหลายลักษณะที่จะนำไปใช้ แต่คนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยเรื่องความเสี่ยง เคียงข้างการลงทุน ดังคำว่า “High Risk High Return” นั้นเอง และคนจำนวนไม่น้อยครับที่เข้าใจเรื่องความเสี่ยงแบบผิดๆ และมีมุมมองความเสี่ยงในเชิงลบ อย่างตัวอย่างข้อสอบที่ถามว่า “ความเสี่ยงจากการลงทุนคืออะไร” …